​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Các văn kiện đã ký kết:

- Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Lào (18/7/1977)

- Hiệp ước hoạch định biên ​giới (7/1977).

- Hiệp định lãnh sự (1985).

- Hiệp định về quy chế biên giới (1990).

- Hiệp định hợp tác kinh tế-văn hóa-khoa học kỹ thuật 1992-1995 (2/1992)

- Hiệp định về kiều dân (1/4/1993)

- Hiệp định quá cảnh hàng hóa (23/4/1994)

- Hiệp định hợp tác lao động (29/6/1995)

- Hiệp định hợp tác KT-VH-KHKT 1996-2000 (14/1/1996)

- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (14/1/1996)

- Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (14/1/1996)

- Hiệp định Vận tải đường bộ (26/2/1996)

- Hiệp định về trao đổi nhà trụ sở và nhà ở của cơ quan đại diện (1/4/1996)

- Hiệp định về hợp tác nông lâm và phát triển nông thôn năm 1997 và giai đoạn 1998-2000 (12/8/1997)

- Hiệp định bổ sung và sửa đổi quy chế biên giới (8/1997)

- Hiệp định hợp tác Thương mại và du lịch (3/1998)

- Hiệp định Quy chế tài chính và quản lý các chương trình dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của CP Việt Nam dành cho CP Lào (3/1998)

- Hiệp định tương trợ tư pháp (6/7/1998)

- Hiệp định hợp tác chống ma túy (6/7/1998)

- Hiệp định hợp tác về năng lượng-điện (6/7/1998)

- Bản thoả thuận Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào giai đoạn 2001-2010 (6/2/2001)

- Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam- Lào thời kỳ 2001-2005 (6/2/2001)

- Hiệp định tín dụng xây dựng đường 18B (tháng 7/2001)

- Thoả thuận giữa Việt Nam và Lào về Quy chế sử dụng cảng Vũng áng (7/2001)

- Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộ ký ngày 24/2/1996 (7/2001)

- Nghị định thư 2001 thực hiện Hiệp định đường bộ sửa đổi (7/2001)

- Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa 2 nước (1/2002)

- Thoả thuận về cơ chế tài chính và quản lý dự án sử dụng viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào (1/2002)

- Thoả thuận Viêng Chăn (8/2002)

- Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông (ký ngày 5/4/2004 có hiệu lực từ ngày 1/7/2004)

- Hiệp định bổ sung Hiệp định tín dụng số VL–01 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào (16/7/2004)

- Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật 2006-2010 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào (04/01/2006)

- Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (4/2005).

Ngoài ra còn các hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào ký hàng năm sau kỳ họp ủy ban liên Chính phủ.

(Tháng 7/2007)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​