• TỔNG LÃNH SỤ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAVANAKHET


  Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet

  Địa chỉ: đường Santiphap, tổ 38, bản Phonxavangtay, thành phố Kayson Phomvihan, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào

  Điện thoại: (856) 41 212418; Di động: (856) 2098036666

  Fax: (856) 41 212182

  Email: lanhsusavan@mofa.gov.vn

                                                                         

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

1. Trần Công Thịnh, Tổng lãnh sự;

2. Nguyễn Thị Huyền Phi, Lãnh sự;

3. Phạm Đức Vinh, Lãnh sự;

4. Nguyễn Văn Hưng, Lãnh sự;

5. Nguyễn Duy Doanh, Lãnh sự;

6. Nguyễn Xuân Hải, Lãnh sự, Lễ tân, đối ngoại;

7. Trần Văn Chiến, Kế toán;

8. Phạm Văn Hòa, Lái xe.

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​